menuordersearch
adhdm.com

راهنمای عملی مهارت زندگی تاب آوری ,

راهنمای عملی مهارت زندگی تاب آوری
چرا بعضی از اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت، ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و  ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در هم می‌شکنند؟
تصاویر
بیشتر
راهنمای عملی مهارت زندگی تاب آوری
(0)
(0)
1400
وضعیت کالا : موجود
مدل کالا
1400
تعداد
+
_
عدد
قیمت کالا
140,000 تومان
روش ها و راهکارهای افزایش تاب آوری

چرا آموزش تاب آوری را پیشنهاد می‌کنیم؟

برای این که بعضی از اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت، ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨند و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در هم می‌شکنند.
•  همان طور که شواهد پژوهشی نشان می‌دهد، تاب آوری می‌تواند در پیشگیری از عوامل خطر زا اثر بخش باشد.
•    تاب آوری بالا می‌تواند، اگر فرد در محیط یا معرض عوامل آسیب زا مانند فیلم های مبتذل قرار بگیرد از به دام افتادن خود در تکانه های جنسی، خود داری کند.
•    فردی که از قدرت تاب آوری بالا برخوردار است، اگر در محیطی مانند گروه همسالان، خانواده ... قرار گرفت که، سیگار می‌کشند، بتواند از استعمال آن خود داری کند.
•    آموزش و ارتقاء تاب آوری می‌تواند، به فرد کمک کند، که با وجود عوامل تهدید کننده ماننده اعتیاد، فرد بتواند از گرفتار شدن به آن اجتناب کند .
•    آموزش و ارتقاء تاب آوری می‌تواند، به فرد کمک کند، که بتواند هیجان های خود را به خوبی مدیریت کند.
•    آموزش و ارتقاء تاب آوری می‌تواند، به فرد کمک کند، که از تصمیم گیری های تکانه ای(بدون فکر و یا انحراف فکر) یا بدون فکر خود داری کند. یعنی به دیگران و زندگی خود آسیب نزند

•    تاب آوری در اﻓﮑﺎر و اﻋﻤﺎل می‌تواند آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد. تاب آوري می‌تواند ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ از روﯾﺪادﻫﺎي ﻧﺎﮔﻮار بیرون آید
•    تاب آوری، در حقیقت فرایند زندگی است. فرایندی که در آن، هر کس می‌تواند بر تنش ها و رویدادهای ناگوار غلبه کند........

این راهکارها علمی و عملی در 14 صفحه در قالب ورد توسط روان شناس تهیه شده است.دارای منابع و پرسشنامه پیوست است که بعد از اجرا به افزایش تاب آوری شما کمک می‌کند.

فهرست مطالب در زیر

فهرست مطالب                                                                صفحه
نگاهی به مفهوم نظری، پژوهشی و عملی مهارت تاب آوری ...........................
چرا آموزش تاب آوری را پیشنهاد می‌کنیم؟................................................
انواع و اقسام صبر ............................................................................
چرخه تاب آوری .............................................................................

پیشنهادهای عملی جهت تقویت تاب آوری..................................................
پیوست( پرسشنامه تاب آوری).............................................................

فهرست منابع...................................................................................
 

 

 

 

اصفهان
whatsup