menuordersearch
adhdm.com

استاد قوام روان شناس بالینی ,

۱۳۹۸/۱۱/۲۴ پنج شنبه
(0)
(0)
استاد قوام روان شناس بالینی
استاد قوام روان شناس بالینی

 عکس دکتر قوام روان شناس بالینی. کارگاه. درمان. تشخیص. همایش.

سخنرانی  استاد علی قوام در جمع مشاوران
استاد علی قوام
 سخنرانی علی قوام با عنوان تغییر رفتار
سخنرانی علی قوام
 علی قوام  روان شناس
سخنرانی دکتر قوام
 استاد علی قوام در نورسایکولوژی
استاد علی قوام
 استاد علی قوام
علی قوام
 کارگاه مقاله نویسی
علی قوام
سخنرانی  استاد علی قوام فرزند پروری با کفایت
علی قوام
 علی قوام
استاد علی قوام
 تجربه یکساله در بیمارستان روانپزشکی
دکتر قوام
 سخنرانی علی قوام
دکتر علی قوام
 استاد علی قوام
استاد علی قوام
دکتر علی قوام مدرس آموزش تنظیم هیجان دبیران غرب اصفهان
استاد علی قوام
 سخنرانی استاد قوام
سخنرانی استاد قوام
 کارگاهcbt
استاد علی قوام
سخنرانی دکتر
استادعلی قوام
 سخنرانی قوام
سخنرانی دکتر قوام
 دکتر قوام
دکتر قوام
 مدرس دانشگاه
استاد علی قوام
 مدرس دانشگاه
استاد قوام
ADHD
ADHD
 قوام
دکتر
 روانشناسي و آموزش کودکان با نقص توجه بيش‌فعالي چاپ اول 1388
دکتر قوام1388
 درمان سوگ. راهنمای عملی
دکتر قوام
 در مسیر سخنرانی ام به خوزستان این عکس خودم گرفتم دکتر علی قوام1397
در مسیر سخنرانی ام به خوزستان این عکس خودم گرفتم1397
 برف گیر شدن دکتر قوام1396
برف گیر شدن دکتر قوام1396
 قوام گردش کوه با دوستان
قوام با دوستان
 در سال 1397 از طرف آقای حسن پور مدیر محترم دبیرستان، برای سخنرانی دعوت شدم. او یکی از انسان های علمی ، پرتلاش و اهل پژوهش بود که سعادت خدمت در حضور او را داشتم. آقای حسن پور به من گفت که روی طرح مدارس بدون شکست هم کار کرد. امیدوارم آموزش و پرورش بتواند از ایده های علمی آقای حسن پور استفاده کند. به یاد آن روز و به احترام آن انسان خردمند، تصویر زیر در آرشیوم پیدا کردم ودر سایت گذاشتم. همیشه مانا و موفق باشند.
آقای حسن پور و دکتر علی قوام.