menuordersearch
adhdm.com

پرسشنامه تنظیم هیجان 18 سؤالی ,

پرسشنامه تنظیم هیجان 18 سؤالی
 رسشنامه تنظیم شناختی هیجان CERQ)؛ گارنفسکی و کرایج، 2006) یک ابزار 18مادّه‌ای است و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان‌ها را در پاسخ به حوادث تهدیدکننده و تنیدگی‌زای زندگی در اندازه‌های پنج‌درجه‌ای از 1 (هرگز) تا 5 (همیشه) برحسب 9 زیرمقیاس به این شرح می‌سنجد:
تصاویر
بیشتر
پرسشنامه تنظیم هیجان 18 سؤالی
(0)
(0)
پرسشنامه تنظیم هیجان 18 سؤالی
وضعیت کالا : موجود
مدل کالا
پرسشنامه تنظیم هیجان 18 سؤالی
تعداد
+
_
عدد
قیمت کالا
29,000 تومان
پرسشنامه تنظیم هیجان 18 سؤالی
رسشنامه تنظیم شناختی هیجان CERQ)؛ گارنفسکی و کرایج، 2006) یک ابزار 18مادّه‌ای است و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان‌ها را در پاسخ به حوادث تهدیدکننده و تنیدگی‌زای زندگی در اندازه‌های پنج‌درجه‌ای از 1 (هرگز) تا 5 (همیشه) برحسب 9 زیرمقیاس به این شرح می‌سنجد: خودسرزنشگری؛ دیگرسرزنشگری، تمرکز بر فکر/ نشخوارگری؛ فاجعه‌نمایی،(فاجعه‌آمیزپنداری)؛ کم‌اهمیت شماری؛ تمرکز مجدد مثبت؛ ارزیابی مجدد مثبت؛ پذیرش؛ تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی،. حداقل و حداکثر نمره در هر زیرمقیاس به ترتیب 2 و 10 است و نمرة بالاتر نشان‌دهندة استفاده بیشتر فرد از آن راهبرد شناختی محسوب می‌شود. راهبرد شناختی تنظیم هیجان در پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان به دو دسته کلی راهبردهای انطباقی (سازش‌یافته) و راهبردهای غیرانطباقی (سازش‌نایافته) تقسیم می‌شوند. زیرمقیاس‌های کم‌اهمیت ‌شماری، تمرکز مجدد مثبت، ارزیابی مجدد مثبت، پذیرش و تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی؛ راهبردهای سازش‌یافته و زیرمقیاس‌های خود‌سرزنشگری، دیگر سرزنشگری، تمرکز بر فکر/ نشخوارگری و فاجعه‌نمایی؛ راهبردهای سازش‌نایافته را تشکیل می‌دهد.
نمره گذاری: دارد
مقیاس: دارد
روایی: دارد
پایایی:دارد
نوع فایل:، pdfبا پیوست مقاله ی همراه که در آن درج شده است.
اصفهان
whatsup