menuordersearch
adhdm.com

پرسشنامه شخصیت خودشیفته ,

پرسشنامه شخصیت خودشیفته
لغت «خود شیفته» ترجمه لغت Narcissism (نارسیسم) است که از یک افسانه یونانی گرفته شده است. در این افسانه مرد جوانی به نام «نارسیوس» عاشق عکس خود که در آب افتاده بود شد. و وقتی به آب پرید تا آن را که فکر می‌کرد حوری دریایی است بگیرد، غرق شد. بعدها با استعمال عمومی، این اصطلاح در روانشناسی برای توصیف طبقه‌ای از اختلالات شخصیت مورد استفاده قرار گرفت.
تصاویر
بیشتر
پرسشنامه شخصیت خودشیفته
(0)
(0)
پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز
وضعیت کالا : موجود
مدل کالا
پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز
تعداد
+
_
عدد
قیمت کالا
11,000 تومان
ویژگی پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)
لغت «خود شیفته» ترجمه لغت Narcissism (نارسیسم) است که از یک افسانه یونانی گرفته شده است. در این افسانه مرد جوانی به نام «نارسیوس» عاشق عکس خود که در آب افتاده بود شد. و وقتی به آب پرید تا آن را که فکر می‌کرد حوری دریایی است بگیرد، غرق شد. بعدها با استعمال عمومی، این اصطلاح در روانشناسی برای توصیف طبقه‌ای از اختلالات شخصیت مورد استفاده قرار گرفت.
روایی و پایایی
محمدزاده (1388) اين پرسشنامه را در يک مطالعه زمينه يابي مقطعي، 342 دانشجو در سال 1387 مورد آزمون قرار داد. ضريب همبستگي بين نمرات پرسشنامۀ شخصيت خودشيفته NPI-16 و مقياس خودشيفتگي MCMI-II برابر 77/0 و معني دار بود. ضريب پايايي بازآزمايي، ضريب همبستگي در تعيين پايايي تنصيفي و ضريب آلفاي کرونباخ در سنجش همساني دروني به ترتيب 84/0، 74/0 و 79/0 محاسبه شده است (محمدزاده، 1388).

نمره گذاری: دارد
روایی: دارد
پایایی:دارد
نوع فایل:، pdf
منبع: دارد
اصفهان
whatsup