menuordersearch
adhdm.com

تقویت یادگیری(حافظه،تمرکز. هوش)بیش فعالی،موفقیت. افسردگی. روان شناسی ,

ازدواج و شکستهای عشقی
ازدواج و شکستهای عشقی 22,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
1400
1400
 آموزش کنترل، مدیریت و درمان پرخاشگری(قسمت اول)
آموزش کنترل، مدیریت و درمان پرخاشگری(قسمت اول) 25,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
1400
1400
بازی مناسب کودکان بیش فعال(قسمت اول)
بازی مناسب کودکان بیش فعال(قسمت اول) 20,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
1400
1400
تکنیک آرام بخش
تکنیک آرام بخش 50,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
1400
1400
روش های آرام سازی ،آموزش و درمان داغدیده گان (سوگ)
روش های آرام سازی ،آموزش و درمان داغدیده گان (سوگ) 9,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
1400
1400
شناخت هوش شبکه های اجتماعی در زندگی
شناخت هوش شبکه های اجتماعی در زندگی 50,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
1400
1400
تنظیم انواع هیجانات مانند: مانند: غم، خشم، ترس، پرخاشگری، بد دهنی، هیجان ناشی از شکست های قبلی ،فعلی و ترک و طرد
تنظیم انواع هیجانات مانند: مانند: غم، خشم، ترس، پرخاشگری، بد دهنی، هیجان ناشی از شکست های قبلی ،فعلی و ترک و طرد 27,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
1400
1400
شناخت و آگاهی از اختلالات و مشکلات یادگیری کودکان
شناخت و آگاهی از اختلالات و مشکلات یادگیری کودکان 2,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
1399
1399
راهنمای عملی مهارت زندگی تاب آوری
راهنمای عملی مهارت زندگی تاب آوری 20,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
1400
1400
همدلی
همدلی 19,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
1400
1400
1400
طرحواره ی رهاشدگی
طرحواره ی رهاشدگی 1,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
پرسشنامه رها شدگی یا طرد
پرسشنامه رها شدگی یا طرد
روش اجرا و نمره گذاری آزمون تشخیصی، بندر گشتالت
روش اجرا و نمره گذاری آزمون تشخیصی، بندر گشتالت 11,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
روش اجرا و نمره گذاری آزمون تشخیصی، بندر گشتالت
روش اجرا و نمره گذاری آزمون تشخیصی، بندر گشتالت
پاورپوینت درمان شناختي- رفتاري افسردگي
پاورپوینت درمان شناختي- رفتاري افسردگي 10,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
پاورپوینت درمان شناختي- رفتاري افسردگي
پاورپوینت درمان شناختي- رفتاري افسردگي
پاورپوینت حافظه و تمرکز
پاورپوینت حافظه و تمرکز 1,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
حافظه و تمرکز
حافظه و تمرکز
انتقال دهنده های عصبی
انتقال دهنده های عصبی تومان توضیحات بیشتر
+
_
انتقال دهنده های عصبی
انتقال دهنده های عصبی
راهنمای C. A. T
راهنمای C. A. T 1,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
راهنمای C. A. T
راهنمای C. A. T
پاورپوینت استرس
پاورپوینت استرس 1,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
پاورپوینت: استرس
پاورپوینت: استرس
فرم کوتاه ویژه ی مصاحبه با دانش آموزان و دانشجویان
فرم کوتاه ویژه ی مصاحبه با دانش آموزان و دانشجویان 50,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
فرم کوتاه ویژه ی مصاحبه با دانش آموزان و دانشجویان
فرم کوتاه ویژه ی مصاحبه با دانش آموزان و دانشجویان
فرم شرح حال بلند(فرم مصاحبه)
فرم شرح حال بلند(فرم مصاحبه) 50,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
فرم شرح حال بلند(فرم مصاحبه)
فرم شرح حال بلند(فرم مصاحبه)
طرحواره درمانی چیست؟
طرحواره درمانی چیست؟ 1,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
طرحواره درمانی چیست؟
طرحواره درمانی چیست؟
اصفهان