menuordersearch
adhdm.com

راهنمای عملی مهارت زندگی تاب آوری ,

راهنمای عملی مهارت زندگی تاب آوری
چرا بعضی از اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت، ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و  ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در هم می‌شکنند؟
تصاویر
بیشتر
راهنمای عملی مهارت زندگی تاب آوری
(0)
(0)
1400
وضعیت کالا : موجود
مدل کالا
1400
تعداد
+
_
عدد
قیمت کالا
40,000 تومان
روش ها و راهکار‌‌‌‌های افزایش تاب آوری

چرا آموزش تاب آوری را پیشنهاد می‌کنیم؟

برای این که بعضی از اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت، ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨند و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در هم می‌شکنند.
•  همان طور که شواهد پژوهشی نشان می‌دهد، تاب آوری می‌تواند در پیشگیری از عوامل خطر زا اثر بخش باشد.
•    تاب آوری بالا می‌تواند، اگر فرد در محیط یا معرض عوامل آسیب زا مانند فیلم‌‌‌‌های مبتذل قرار بگیرد از به دام افتادن خود در تکانه‌‌‌‌های جنسی، خود داری کند.
•    فردی که از قدرت تاب آوری بالا برخوردار است، اگر در محیطی مانند گروه همسالان، خانواده ... قرار گرفت که، سیگار می‌کشند، بتواند از استعمال آن خود داری کند.
•    آموزش و ارتقاء تاب آوری می‌تواند، به فرد کمک کند، که با وجود عوامل تهدید کننده ماننده اعتیاد، فرد بتواند از گرفتار شدن به آن اجتناب کند .
•    آموزش و ارتقاء تاب آوری می‌تواند، به فرد کمک کند، که بتواند هیجان‌‌‌‌های خود را به خوبی مدیریت کند.
•    آموزش و ارتقاء تاب آوری می‌تواند، به فرد کمک کند، که از تصمیم گیری‌‌‌‌های تکانه ای(بدون فکر و یا انحراف فکر) یا بدون فکر خود داری کند. یعنی به دیگران و زندگی خود آسیب نزند

•    تاب آوری در اﻓﮑﺎر و اﻋﻤﺎل می‌تواند آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد. تاب آوري می‌تواند ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ از روﯾﺪادﻫﺎي ﻧﺎﮔﻮار بیرون آید
•    تاب آوری، در حقیقت فرایند زندگی است. فرایندی که در آن، هر کس می‌تواند بر تنش ها و رویداد‌‌‌‌های ناگوار غلبه کند........

این راهکارها علمی و عملی در 14 صفحه در قالب ورد توسط روان شناس تهیه شده است.دارای منابع و پرسشنامه پیوست است که بعد از اجرا به افزایش تاب آوری شما کمک می‌کند.

فهرست مطالب در زیر

فهرست مطالب                                                                صفحه
نگاهی به مفهوم نظری، پژوهشی و عملی مهارت تاب آوری ...........................
چرا آموزش تاب آوری را پیشنهاد می‌کنیم؟................................................
انواع و اقسام صبر ............................................................................
چرخه تاب آوری .............................................................................

پیشنهاد‌‌‌‌های عملی جهت تقویت تاب آوری..................................................
پیوست( پرسشنامه تاب آوری).............................................................

فهرست منابع...................................................................................
 

 

 

 

اصفهان
whatsup