menuordersearch
adhdm.com

تیپ شخصیتی و انتخاب رشته ,

۱۳۹۸/۱۱/۱۷ پنج شنبه
(0)
(0)
تیپ شخصیتی و انتخاب رشته
تیپ شخصیتی و انتخاب رشته

تیپ شخصیتی و انتخاب رشته

1.      نوع واقع گرا - از خصوصیات افرادی که در این طبقه قرار می‌گیرند می‌توان جدیت در کار، واقع بینی در امور، مهارت های مکانیکی، تفکر عملی، قدرت جسمانی، علاقه و هماهنگی در کارها را نام برد. فرد واقع بین چنانچه با مشکلاتی مواجه شود راه حلهای عملی برای مشکلات جستجو می‌کند. افراد واقع بین بیشتر به مشاغلی که به مهارت های فنی نیازمند است اشتغال می‌ورزند.

2.      نوع جستجوگر - از خصوصیات بارز افرادی که در این طبقه قرار می‌گیرند می‌توان تفکر، سازمان دهی، و قدرت استدلال را نام برد. این طبقه از افراد روابط اجتماعی را زیاد دوست ندارند، کمتر به تغییر رشته تحصیلی در دانشگاه می‌پردازند، گاه به رویاپردازی در مورد پیشرفت های آینده خود مبادرت می‌ورزند و از انجام مشاغل پیچیده که نیاز به تفکر دارد لذت می‌برند. این افراد خلاق، مستقل، پیشرونده، کمرو و محتاط می‌باشند.

3.      نوع اجتماعی - افراد این طبقه دارای رغبت های اجتماعی می‌باشند و نقش معلمی یا روان درمانگری را ترجیح می‌دهند. افراد نوع اجتماعی انسان هائی مسئول و بشردوست هستند و قراردادهای اجتماعی را می‌پذیرند. در ایجاد روابط انسانی مهارت دارند. در عین حال از حل عقلانی مسائل گریزانند و از کارهای بدنی و فعالیت های سازمان یافته خوششان نمی‌آید

4.      نوع قراردادی - این عده احترام خاص برای حفظ قوانین و مقررات قائلند و بخوبی به کنترل خویش قادر می‌باشند. دوستدار نظم و ترتیب هستند، از موقعیت های پیچیده گریزانند و به فعالیت های جسمانی و اجتماعی تن در نمی‌دهند.

5.      نوع متهور - افراد نوع تهوری در گویائی بسیار مهارت دارند، ماجراجو هستند، اجتماعی می‌باشند، و در فعالیت هایشان نقش غالبی را برعهده می‌گیرند. در جستجوی قدرت و موقعیت هستند و می‌کوشند تا رهبر شوند و در امور مالی و تجارتی و نظایر آنها مهارت کسب کنند.

6.     نوع هنری - افراد این طبقه در شناسائی و بیان خصوصیات خود مهارت دارند. روابط حسنه ای با دیگران برقرار می‌سازند، از نظم و ترتیب بدورند، در روابط خود با دیگران حساسند، کمتر به کنترل خود می‌پردازند، و به سادگی در مورد عواطف و احساسات خود صحبت و گفتگو می‌نمایند این عده به صفات زنانه بیش از صفات مردانه گرایش دارند و به مبارزه با مشکلات محیطی از طریق ارائه آثار هنری اقدام می‌نمایند. به نظر هالند با توجه به شش نوع شخصیت مختلف، شش نوع محیط شغلی نیز وجود دارد. به گفتۀ معروف «کبوتر با کبوتر باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز» هر کدام از انواع شخصیت به محیطی نیاز دارد که موافق و سازگار با خصوصیات آن باشد و نهایت امکان رشد را برای آن نوع شخصیت فراهم آورد. به عبارت دیگر، هر فرد در جستجوی محیطی است که بتواند از مهارت ها و توانائی های خود حداکثر استفاده را بنماید و به موفقیت و نیز رضایت شغلی مورد قبولی نایل شود سازش و همآهنگی بین نوع شخصیت و نوع محیط باعث سازگاری بیشتر با شغل و حرفه می‌گردد که به نوبه خود به رضایت شغلی منجر می‌شود. به گفته هالند چنین سازشی باعث انتخاب شغل مناسب تر، پیشرفت شغلی مقبول تر، ثبات عاطفی و روانی بیشتر، فعالیت و خلاقیت بیشتر، و رشد خصوصیات فردی می‌شود. از سوی دیگر، عدم سازگاری بین محیط و نوع شخصیت موجب نارضایتی، تغییر شغل، عدم موفقیت، و بی ثباتی عاطفی و روانی خواهد گردید

انتخاب رشته = تیپ شخصیتی+ استعداد + علاقه

اما دو عامل در دوره دبیرستان ما، بسیار اثر گذار است= استعداد (همان هوش)+ علاقه

با سه تست استاندارد روان شناسی، میشه هر سه ویژگی با دقت اندازه گرفت

www.adhdm.com

اصفهان
whatsup