menuordersearch
adhdm.com

شادی پایدار چگونه حاصل می شود؟ ,

۱۳۹۷/۱/۱۰ جمعه
(0)
(0)
شادی پایدار چگونه حاصل می شود؟
شادی پایدار چگونه حاصل می شود؟
شادی پایدار چگونه حاصل می شود؟
خلاصه ی نظریه پرفسور  لوبومیرسکی :
پنجاه درصد شاد بودن انسان ها ارثی است. به نظر می رسد هر انسانی سهم ارثی از شادی دارد .
ده درصد شاد بودن انسان ها شرایط و محیطی است. مثل: عید نوروز، کار رفتن، ازدواج ، برنده شده، مدیر شدن، خرید نیازها، دیدن دوستان، خانه، تحصیل و...
چهل درصد شاد بودن انسان ها فعالیت های اختیاری است. رفتن به مسافرت و حرص نخوردن، عید نوروز و اینکه چه چیزهایی بهتره تغییر کند و کلا انواع فعالیت ارادی برای زندگی شادمانه
خانم  دکتر لوبومیرسکی می گوید باید شادی را مهندسی کرد.
 فرمول شادی:
:  H=S+C+V
 
‏H (happines) سطح شادکامی است؛
‏S (set point) عوامل وضعی یا عوامل ژنتیکی و ارثی و تثبیت شده است؛
‏C (condition)عوامل محیطی نظیر خانه، ازدواج، سن ، تحصیل و...؛
‏V (voluntary activities) عوامل ارادی و اختیاری، عواملی هستند که موجب افزایش سطح شادکامی می شوند. این عوامل، فعالیت و انجام شدنی هستند.
 
اصفهان