menuordersearch
adhdm.com

زنان بیشتر کدام نمونه ابرو را دوست دارند؟ ,

۱۳۹۸/۱۲/۱۳ سه شنبه
(2)
(0)
زنان بیشتر کدام نمونه ابرو را دوست دارند؟
زنان بیشتر کدام نمونه ابرو را دوست دارند؟

چکیده

موضوع تحقیق: زنان بیشتر کدام نمونه ابرو را دوست دارند؟
پژوهشگر کدخدایی، رضا، کلاس هشتم،. اصفهان


زمینه و هدف:اصلاح ابرو یکی از جاوه های زیبایی زنان است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان محبوبیت اشکال ابرو از دیدگاه زنان است.


روش تحقیق : طرح پژوهش حاضر از میدانی و غیر آزمایشی است که در آن از آزمون درصد فراوانی بهره گرفته شد شد. جامعه آماری این پژوهش تعداد (73 نفر)، زن ساکن اصفهان بود، که در سال(1396) و به روش نمونه گیری تصادفی پرسشنامه ،را تکمیل کردند و به صورت حضوری تحویل دادند. داده ها از طریق spss20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.


یافته ها : همان طور که در جدول زیر مشهود است، زنان بیشتر نمونه ابرو شماره یک را با درصد قابل اطمینان (17.8)دوست داشتند و همچنین نمونه ابرو شماره چهار با درصد قابل اطمینان (15.1) در رتبه دوم قرار گرفت. و بقیه طبق جدول زیر در رتبه های بعدی قرار گرفتند.


نتیجه گیری: آرایشگاه های زنانه می‌توانند مهارت های لازم برای اصلاح مدل های ابروی درج شده را، آموزش ببینند و تولید اشتغال کنند...

جدول فراوانی

 

تعداد شکل ابروهای نشان داده شد به مردم(نمونه)

تعداد

درصد

درصد قابل اطمینان

 

تعداد

ابرو شکل 1

13

17.8

17.8

 

ابرو شکل2

7

9.6

9.6

 

ابرو شکل 3

9

12.3

12.3

 

ابرو شکل 4

11

15.1

15.1

 

ابرو شکل 5

9

12.3

12.3

 

ابرو شکل 6

8

11.0

11.0

 

ابرو شکل7

7

9.6

9.6

 

ابرو شکل 8

9

12.3

12.3

 

جمع کل نمونه های گرفته شده

73

100.0

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


توضیح مهم. این تحقیق از نوع دانش آموزی است که پیشنهاد شده نگارش آن از متن تا جداول و همچنین معنی دار و آزمون های آماری تکمیل شود تا در مجله حامی سلامت چاپ شود.

 

 

 

 

 

 

 

اصفهان
whatsup