menuordersearch
adhdm.com

دانش آموزان بیش فعال ,

جستجو
تیک رفتارهای خسته کننده دانش آموزان دچار نقص توجه و بیش فعالی در خانه و مدرسه رفتارهای خسته کننده دانش آموزان دچار نقص توجه و بیش فعالی در خانه و مدرسه شواهد نشان می دهد که اعمال کودکان و نوجوانان دچار نقص توجه و بیش فعالی در کلاس درس باعث می شود که معلم به صورت مکرر به آنها تذکر دهد، لذا سازمان دهی درس که معلم از قبل تدارک دیده بود به هم می ریزد و علاوه بر آن به دلیل محدویت زمان، وقت کلاس به جای تمرکز در جهت پیشرفت و آموزش موضوع اصلی صرف رفتارهای دانش آموزان دچار کمبود توجه و بیش فعالی می شود که نمی توانند توجه خود را به صورت پایدار نگهدارند و حواسشان جلب موضوعات غیر مرتبط می شود و یا با رفتارهای بیش فعالی مانند بلند شدن از صندلی خود در کلاس، قطع صحبت معلم، بازی با نوشت افزار خود، مزاحمت برای دانش آموز پشت سر، ردیف جلو، بغل دست، پرت کردن اشیاء، صدا و شکلک در آوردن نظم کلاس به هم می ریزند. پنج شنبه دوم فروردین ۹۷
اصفهان